URBANISME

La regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.  


Regidora: Pau Garcia Bel
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

ASUNTO: NOTIFICACIÓN OBRAS EN LA CALZADA DE LA CARRETERA CV-105 DE LA SÉNIA A TORREMIRÓ POR CASTELL DE  CABRES

El Servicio de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, como   titular de la carretera CV-105 de la Sénia a Torremiró por Castell de  Cabres,  comunica que a partir del miércoles día 19 de septiembre de 2018 y hasta el viernes día 21 de diciembre, se van a efectuar trabajos de consolidación de la plataforma y   de pavimentación en la calzada de la citada carretera  en  el  tramo  comprendido desde el PK 9+140 (curvas del Teuletí), hasta el PK 16+667, a consecuencia de los cuales quedará RESTRINGIDA la circulación con tráfico alternativo de forma general   y cortada la circulación en los trabajos de estabilización y pavimentación de calzada, con el siguiente horario:

De 8 a 19:00 horas tráfico alternativo o cerrado al tráfico los días laborables, según las circunstancias de las obras.

A partir de las 19:00 horas del viernes, sábados y días festivos abierto al tráfico con restricciones en función del estado del firme.

Se señalizará en obra el desvío del tráfico por las carreteras CV-106 y  CV-107.

La duración estimada de estas obras será de 67 días laborables, estando prevista la reapertura de la carretera al tráfico normal el día 21 de diciembre de 2018.

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de pavimentació de carrers. Anualitat 2018 al municipi de la Sénia” , mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2018-0435 de data 25/06/2018.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Butlletí número 107 del 04/06/2018) de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini (fins el 08/08/2018) podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament AQUÍ

Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de construcció de col·lectors interceptors d’aigües pluvials al municipi de la Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2018-0465 de data 09/07/2018.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província ( Butlletí núm. 144 de data 25/07/2018) de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini (fins al dia 24/08/2018) podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats AQUÍ

 

Subvenció de 164.049 € del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018 de la Diputació de Tarragona per a l’Ajuntament de la Sénia.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018, dintre de les línies de Programa d’inversions i Programa de despeses corrents, amb el següent detall:

 • Programa d’inversions:
  • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
  • Municipi: La Sénia
  • Descripció de l’actuació subvencionada: Millora i adequació de diversos espais municipals per ampliar l’oferta lúdic-esportiva de la població
  • Pressupost elegible: 55.780,95€
  • % concedit:95%
  • Import concedit per la Diputació de Tarragona: 52.991.90€

 

 • Programa de despeses corrents:
  • Beneficiari: Ajuntament de la Sénia
  • Municipi: La Sénia
  • Descripció de l’actuació subvencionada: Despeses corrents
  • Pressupost elegible: 111.057,10€
  • % concedit:100%
  • Import concedit per la Diputació de Tarragona: 111.057,10€

Està previst que les obres es realitzin durant el 2018.

Aquestes actuacions es realitzaran amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Subcategories