Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de construcció de col·lectors interceptors d’aigües pluvials al municipi de la Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2018-0465 de data 09/07/2018.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província ( Butlletí núm. 144 de data 25/07/2018) de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini (fins al dia 24/08/2018) podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats AQUÍ