Obres d’impermeabilització i estabilització de les terres del talús rocós de la part alta del Parc Municipal, per evitar filtracions d’aigua i esllavissades.