Actuació de protecció i impermeabilització al safareig de la Plaça, molí de la Vila i el de Virgili

S'ha portat a terme una actuació de protecció, restauració i protecció dels entorns del safareig de la Plaça, molí de la Vila i el de Virgili (zona de la costa dreta), consistent en:

Safareig de la Plaça:

-Millora del sistema de reg dels horts de la zona.

-Impermeabilització del safareig de la Plaça.

Molí de la Vila:

-Tancament horitzontal amb reixa del cup del molí de la Vila.

-Adequació de l'espai lateral a aquest, construint un muret amb pedra i una barana de protecció.

Molí de Virgili:

-Impermeabilització del tram de la sèquia

-Millora i protecció horitzontal d'aquesta.