Mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-319 de data 26/05/2020 es va aprovar inicialment el “Projecte executiu de connexió i calefacció de la Llar d’Infants municipal i de les connexions dels bescanviadors del CEIP vell i el Jaume I, Centre Rehabilitació i Menjador als col·lectors existents, a la futura xarxa de calor de proximitat de la Diputació a la Sènia”, el qual es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència CVE 2020-3299, a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.