L’ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de connexió i calefacció de la Llar d’Infants municipal i de les connexions dels bescanviadors del CEIP vell i el Jaume I, Centre Rehabilitació i Menjador als col·lectors existents, a la futura xarxa de calor de proximitat de la Diputació a la Sènia.”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-319 de data 26/05/2020

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, està a la disposició dels interessats al següent enllaç (CONSULTAR PROJECTE).