URBANISME

La regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges.  


Regidora: Pau Garcia Bel
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

En data 7 de gener de 2020, s'ha publicat al perfil del contractant d'aquest ajuntament l'anunci de licitació mitjançant procediment obert, per a l'execució de les obres de millora energètica i de l'accessibilitat de l'Ajuntament de la Sénia.

El contracte es divideix en 2 lots:

  • Lot 1: Execució de les obres del Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'edifici de l'Ajuntament de la Sénia, en concret la rehabilitació de la envolvent tèrmica de l'Ajuntament. La licitació d'aquest lot s'emmarca dins del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible període 2014-2020, Objectiu Específic OE 431. Eficiència energètica a l'edificació i a les infraestructures i serveis Públics, Mesura 01. Rehabilitació energètica de la envolvent tèrmica dels edificis i dependències municipals existents, amb el cofinançament del 50% pel Programa Operatiu.
  • Lot 2: Execució de les obres del Projecte de millora de l'accessibilitat de l'Ajuntament de la Sénia

El termini de presentació d'ofertes és el dia 6 de febrer de 2020.

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=57325246&lawType=


 

 

L’ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el "Projecte executiu de reparació de cobertes de la part antiga del cementiri per evitar filtracions d’aigua als nínxols, pels danys dels aiguats”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0812 de data 09/10/2019.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Des del 25 d’octubre fins el 23 de novembre de 2019).

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, està a la disposició dels interessats al següent enllaç (CONSULTAR PROJECTE).

L’ajuntament de la Sénia va aprovar inicialment el “Projecte executiu de millora de l’accessibilitat de l’edifici de l’ajuntament”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0644 de data 01/08/2019.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

CONSULTAR PROJECTE

 

L’ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de pavimentació de carrers. Anualitat 2019 al municipi de la Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0570 de data 16/07/2019.  

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

CONSULTAR PROJECTE

L’ajuntament de la Sénia va aprovar inicialment el “Projecte executiu de millora energètica de l’edifici de l’ajuntament”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2019-0643 de data 01/08/2019/2019.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

CONSULTAR PROJECTE

Subcategories