D’acord amb les bases aprovades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0889 de data 24 de novembre de 2020 per al procés de selecció per al nomenament per urgència d’un agent de policia, funcionari interí per un període de tres mesos.

Efectuades les proves del procés de selecció el dia 18 de desembre de 2020, i d’acord amb l’acta emesa pel tribunal qualificador.

RESOLUCIÓ