Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0942, de data 4 de desembre de 2020, es va aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per al procés de selecció d’un/a agent de policia local.

Comprovada la sol·licitud d’esmena de documentació, s’estima la reclamació presentada i s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19