PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Mitjançant Resolució d’alcaldia núm. 2019-38 de data 24 de gener de 2019, s’han aprovat les bases del procediment selectiu per cobrir 2 places d’agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

En data 13 de febrer de 2019 s'han publicat les bases al DOGC núm. 7809 de 13 de febrer de 2019.

Presentació d'instàncies: Del 14 de febrer al 13 de març (ambdós inclosos)

Podeu descarrega la instància AQUÍ.

Documentació que cal adjuntar a la instància

  • DNI
  • Currículum
  • titulació acadèmica
  • Nivell B2 de català
  • Carnet de conduir A
  • Carnet de conduir B
  • Justificant de pagament de la taxa
  • Declaració jurada del compromís de portar armes
  • Documentació justificativa dels mèrits al·legats

En data 5 de març de 2019 s'ha aprovat la rectificació de l'error material de l’anunci de la convocatòria, de les bases del procés de selecció per cobrir dues places vacants de personal funcionari, agent de policia local. Consulteu l'anunci fent clic al següent enllaç Correcció errada Anunci bases del procés de selecció