Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2018-789 de data 20 de novembre de 2018, per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de les proves de selecció de personal d’una plaça d’administratiu/va, concurs oposició lliure.

Finalitzat el termini de presentació d’esmenes a la llista provisional d’aspirants i d’acord amb el certificat de secretaria sobre les esmenes presentades.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Resolució de l'Alcaldia núm. 2018-0662  de  data  3  d’octubre  de  2018,  publicades  al  DOGC  núm.  7729  de data  18 d’octubre de 2018 i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

En data 10 de desembre de 2018, mitjançant decret d'alcaldia número 2018-832, s'ha aprovat la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu.

Podeu consultar l'anunci complet AQUÍ