PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2018-789 de data 20 de novembre de 2018, per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de les proves de selecció de personal d’una plaça d’administratiu/va, concurs oposició lliure.

Finalitzat el termini de presentació d’esmenes a la llista provisional d’aspirants i d’acord amb el certificat de secretaria sobre les esmenes presentades.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Resolució de l'Alcaldia núm. 2018-0662  de  data  3  d’octubre  de  2018,  publicades  al  DOGC  núm.  7729  de data  18 d’octubre de 2018 i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

En data 10 de desembre de 2018, mitjançant decret d'alcaldia número 2018-832, s'ha aprovat la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu.

Podeu consultar l'anunci complet AQUÍ