Mitjançant resolució d'alcaldia número 2018-789 de data 20 de novembre de 2018, s'ha resolt aprovar la relació provisional de candidats admesos i exclosos, els membres del tribunal i la data hora i lloc de les proves. En cas de no presentar-se al·legacions la relació provisional s'entendrà definitiva.

Podeu consultar la resolució AQUÍ