PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2018-0662 de data 3 d'octubre de 2018 s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'administratiu/va, mitjançant el procediment de concurs oposició.

En data 18 d'octubre de 2018, s'han publicat les bases al DOGC número 7729.

Podeu consultar les bases fent clic AQUÍ

Podeu descarregar la instància fent clic AQUÍ