PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues
L’Ajuntament de la Sénia, s’acull a la subvenció destinada a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de la Garantia Juvenil i ofereix la possibilitat a tres joves de millorar la seva ocupabilitat amb una oportunitat laboral.
 
REQUISITS GENERALS
 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • Ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO)Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional
 • No haver estat contractat a les Convocatòries dels exercicis 2016 i 2017.
GESTIÓ DE L’OFERTA
 • L’oferta es tramitarà a través de l’Oficina del Serveis d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Amposta.
 • Les persones interessades, sempre que compleixin els requisits necessaris, has de dirigir-se directament a l’Oficina del SOC.
 CONTRACTE
 • Tipus de contracte: De pràctiques
 • Durada del contracte: 6 mesos
 • Inici: Abans del 31 d’octubre de 2018
 PERSONAL DE BRIGADA (Jardineria)
 • LLOCS DE TREBALL: 1
 • TASQUES: Donar suport a la brigada de serveis municipals, especialment en jardineria, per tal de dur a terme tasques de poda d’arbres, manteniment de jardins i zones verdes.
 • REQUISITS ESPECÍFICS: Estar en possessió de titulació o certificat de professionalitat relacionat amb aprofitament i conservació del medi natural, jardineria, paisatgisme i medi rural, producció agropecuària, gestió i manteniment d’arbres, manteniment de jardins i zones verdes, etc.
PERSONAL ADMINISTRACIÓ (Suport a Mitjans de comunicació i atenció al públic)
 • LLOCS DE TREBALL: 1
 • TASQUES: Donar suport en tasques administratives de la regidoria de Mitjans de Comunicació i en tasques de gestió de les xarxes socials de l’entitat, així com també realitzar tasques d’atenció al públic i atenció telefònica.
 • REQUISITS ESPECÍFICS: Estar en possessió de titulació o certificat de professionalitat relacionat amb gestió administrativa, administració i finances, assistència a la direcció, aplicacions web, activitats administratives en la relació amb el client, operacions auxiliars de serveis administratius, atenció a l’usuari, etc.
PERSONAL ADMINISTRACIÓ (Suport a Tresoreria):
 • LLOCS DE TREBALL: 1
 • TASQUES:  Donar suport en tasques relacionades amb el registre d’entrada de factures, la comptabilització d’ingressos i despeses, arxiu de documentació (factures, albarans, manaments de pagament, ...) així com tasques de suport de caire administratiu relacionades amb aquest departament.
 • REQUISITS ESPECÍFICS: Estar en possessió de titulació o certificat de professionalitat relacionat amb gestió comptable i administrativa, administració i finances, comerç, gestió administrativa, ADE, Empresarials, etc.