caeuenfrgldeitptrorues

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT D’ACORD AMB ELS ARTICLES 37.2 DEL ROF I 195 DE LA LLEI ELECTORAL.

La secretària de la corporació constitueix la Mesa d’Edat d’acord amb el que disposa l’art. 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i art.195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que resta integrada pel regidor de més edat, Jose Ramon Bellaubí Caballer, que actuarà com a president i el de menor edat, Pau Garcia Bel, que actuarà com a vocal. Com a secretària, la de la corporació, Míriam Muñoz Vidal.

El president de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de la Sénia i declara constituïda la Mesa d’Edat.

COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES.

A continuació la secretària requereix la presència dels electes a la Sala de Plens, que essent cridats alfabèticament van ocupant els seients habilitats al Ple a tal efecte.

A mesura que els regidors i regidores electes van entrant a la Sala de Plens i ocupen el seu lloc a la taula, la Mesa d’Edat revisa les seves credencials d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament.

 

PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES, I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

Un cop comprovades les credencials per part de la Mesa, la secretària anomena, per ordre alfabètic, els regidors i les regidores electes perquè, de conformitat amb la redacció del Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, jurin o prometin i prenguin possessió del càrrec:

La secretària pregunta a Fernando Bel Vidal: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Fernando Bel Vidal respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a David Capitan Cano: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

David Capitan Cano respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Alma Gimeno Blas: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Alma Gimeno Blas respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Arturo Martínez Hernández: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Arturo Martínez Hernández respon: “Sí, ho prometo”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Araceli Michavila Arnau: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Araceli Michavila Arnau respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Susana Querol Gavaldà: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Susana Querol Gavaldà respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a Javier Sabater Sabater: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Javier Sabater Sabater respon: “Sí, ho juro”.

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Laia Sanz Masclans: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Laia Sanz Masclans respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a José Antonio Tíscar Mata: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

José Antonio Tíscar Mata respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a Maria Teresa Vidal Ferré: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Maria Teresa Vidal Ferré respon: “Sí, ho prometo.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Maria José Vila Bellaubí: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Maria José Vila Bellaubí respon: “Sí, ho prometo.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Pau Garcia Bel: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Pau Garcia Bel respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a José Ramon Bellaubí Caballer: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

José Ramon Bellaubí Caballer respon: “Sí, ho prometo.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

El president de la Mesa, José Ramon Bellaubí Caballer, declara constituïda la Corporació.

A continuació es passa a l’elecció de l’alcalde/essa.

 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA EN LA FORMA QUE S’ASSENYALA A L’ARTICLE 196 DE LA LLEI ELECTORAL.

La secretària explica que es procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma que s’assenyala a l’art. 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

El president de la Mesa pregunta, de conformitat amb l’art. 196, als regidors i regidores que encapçalen les corresponents llistes quins es presenten com a candidats a l’Alcaldia.

El president de la Mesa, Sr. Jose Ramón Bellaubí Caballer, cap de llista per Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG), es presenta a la elecció de l’Alcaldia.

El president de la Mesa pregunta al Sr. José Antonio Tíscar Mata, cap de llista per La Sénia sí (LSi-AM) si es presenta a l’elecció de l’Alcaldia. El regidor respon afirmativament.

El president de la Mesa pregunta al Sr. Arturo Martínez Hernández, cap de llista per Alternativa Senienca (AS) si es presenta a l’elecció de l’Alcaldia. El regidor respon que no es presenta.

El president de la Mesa pregunta a la Sra. Maria José vila Bellaubí, cap de llista per Socialistes de la Sénia (CP) si es presenta a l’elecció de l’Alcaldia. La regidora respon que no es presenta.

El President de la Mesa d’Edat recorda als regidors i regidores que tenen un full a la carpeta on consten tots els caps de llista i han tatxar els dos cap de llista que no es presenten a l’Alcaldia i han d’assenyalar amb una creu al candidat o candidata que desitgin votar i posar-ho dintre del sobre. En cas de que no es posi cap creu a cap dels candidats es considerarà vot en blanc.

A continuació, i per ordre alfabètic, comença la votació, i a mesura que són requerits per la secretària, els regidors i regidores dipositen el seu vot a l’urna disposada a l’efecte.

Tot seguit, el president de la taula, auxiliat pel vocal que obre els sobres, llegeix en veu alta el contingut dels vots, obtenint-se el següent resultat:

  • José Ramon Bellaubí Caballer: 8 vots
  • José Antonio Tíscar Mata ha obtingut: 2 vots
  • Vots en blanc: 3

El vocal de la Mesa d’Edat informa que ha resultat elegit alcalde de la Sénia el senyor José Ramon Bellaubí Caballer.

 

PROMESA O JURAMENT DE L’ALCALDE/ESSA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC.

El senyor José Ramon Bellaubí Caballer procedeix a prendre possessió del càrrec tot dient: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a alcalde de l’Ajuntament de la Sénia.

A continuació l’alcalde fa lliurament de les insígnies d’or als regidors i regidores que formen part del Consistori de la Sénia per primera vegada:

  • José Ramon Bellaubí Caballer (li entrega la insígnia el vocal de la Mesa)
  • Araceli Michavila Arnau
  • Susana Querol Gavaldà

ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ.

L’Alcalde cedeix la paraula als caps de cada llista per a que puguin intervenir. (L’ordre és de menor a major nombre de vots a les eleccions).

En primer lloc cedeix la paraula a Maria José Vila Bellaubí, cap de llista per Socialistes de la Sénia (CP).

A continuació cedeix la paraula a Arturo Martínez Hernández, cap de llista per Alternativa Senienca (AS).

En tercer lloc cedeix la paraula a José Antonio Tíscar Mata, cap de llista per La Sénia Sí (LSi-AM).

Finalment l’alcalde, José Ramon Bellaubí Caballer pronuncia el seu discurs d’investidura.