caeuenfrgldeitptrorues

SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS LOCALS I PARLAMENT EUROPEU Es realitza per sorteig informàtic els ciutadans/es que hauran de formar part de les meses electorals el dia 26 de maig de 2019, ubicades a la Casa de cultura, l’Ajuntament i a l’Escola Jaume I.

BASES NIT DE L’ESPORT SENIENC S’aproven per unanimitat dels 13 assistents les bases reguladores per a la gala de la Nit de l’esport Senienc, la qual plasmar el reconeixement als esportistes i es realitzarà durant les Jornades de l’Esport.

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el DUPROCIM, que és el pla d’emergència municipal per tal de fer front a possibles situacions d’emergència al municipi.

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº3-2019 S’aprova amb 1 vot en contra (PSC-CP) i 4 abstencions (2 PP, 1 PDeCAT, 1 Junts-ERC-AM), la modificació de crèdit en base a suplements i crèdits extraordinaris, principalment per a fer front a l’amortització dels contenidors, per realitzar inversions esportives i per a despeses d’energia elèctrica per al proveïment d’aigua potable.

REGIM DE CONTROL INTERN FUNCIÓ INTERVENTORA. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, el model de control intern per a la fiscalització de les despeses i els ingressos municipals, dins de la funció interventora.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DEL CAMP D’AVIACIÓ. S’aprova amb 1 abstenció (PDeCAT), la subvenció de 300€ per a l’any 2019, a l’Associació del Camp d’Aviació per al foment d’activitats d’àmbit cultural al municipi.

ORDENANÇA PER A SUBVENCIONS D’EMPRESES. S’aprova amb 2 abstencions (1 PDeCat i 1 PSC-CP) l’ordenança municipal que concedeix subvencions per promocionar i fomentar l’obertura de les empreses locals a nous mercats, amb una dotació total de 18.000€.

ORDENANÇA PER A SUBVENCIONS DE PETITS COMERÇOS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, l’ordenança municipal per a subvencionar les reformes i la nova creació dels petits comerços, amb una dotació total de 8.000€.

IMPOSICIÓ DE PENALITATS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, imposar al contractista Construccions Jaén Vallés, SL, adjudicatari del contracte d'obra consistent en la construcció del Pavelló Polivalent al municipi de la Sénia, una penalitat de 27.991,17€ per incompliment dels terminis d'execució establerts.

ORDENANÇA D’ÚS DE LA BIBLIOTECA “PERE DE MONTCADA” S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, modificar l’ordenança municipal que regula l’ús de la Biblioteca Pere de Montcada.

REVISIÓ DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL DE BARRANC DE VALLDEBOUS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents, revisar el projecte d’ordenació de la finca municipal de Valldebous (CUP 17), el qual estableix diverses actuacions per mantenir i millorar la finca, amb un pressupost de despeses previst en 15 anys, de 197.672,33€.