caeuenfrgldeitptrorues

CONVENIS AMB LES ENTITATS CULTURALS. S’aproven per unanimitat dels 13 assistents els diferents convenis de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals, amb els imports detallats a continuació:

-      Agrupació Musical Senienca

27.705 €

-      Associació Astronòmica Aldebaran la Sénia

405 €

-      Associació de Ball de la Sénia

970 €

-      Asociación Casa de Andalucía de la Sénia

1.400 €

-      Centre d’Estudis Seniencs

3.000 €

-      Centre Obrer de la Sénia

970 €

-      Joventuts Unides

13.445 €

-      Associació Endansa’t

970 €

-      Associació Multicultural Produccions

Impossibles-Projectes Artístics

Novedosos (Casa de l’Artista en Terres de Cruïlla)

600 €

CONVENIS AMB LES ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL. S’aproven per unanimitat dels 13 assistents els diferents convenis de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals, amb els imports detallats a continuació:

-      Mans Unides de Tortosa a la Sénia

3.000 €

-      Càritas Diocesana de Tortosa a la Sénia

3.000 €

-      Ass. Familiars Malalts Alzheimer la Sénia

2.500 €

-      Ass. Esp. Catalunya c/Càncer a la Sénia

750 €

-      Lliga C/Càncer comarques Tarragona a la Sénia

750 €

-      Associació de Dones Senienques

1.310 €

-      Cruz Roja Española (La Sénia)

11.000 €

-      Mans Unides de Tortosa a la Sénia

3.000 €

-      Càritas Diocesana de Tortosa a la Sénia

3.000 €

 

CONVENIS AMB L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE JOVES SENIENCS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni de l’Ajuntament de la Sénia amb l’entitat local que realitza activitats en l’àmbit juvenil al municipi, amb l’import detallat a continuació:

-      Associació de Joves Seniencs

970 €

 

CONVENIS AMB ENTITATS D’ENSENYAMENT. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals que realitzen activitats en l’àmbit d’ensenyament al municipi, amb els imports detallats a continuació:

-      AMPA CEIP Jaume I

750 €

-      AMPA INS la Sénia

750 €

-      Escola de Música de la Sénia

6.000 €

-      AMPA Llar d’Infants “Lo Trenet

700 €

 

CONVENIS AMB ENTITATS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP el conveni de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals que realitzen activitats en l’àmbit d’ensenyament al municipi, amb els imports detallats a continuació:

-      Federació de Comerciants de la Sénia

7.000 €

-      Federació de Comerciants del Moble de la Sénia

11.400 €

-      Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia

7.200 €

-      Associació d’Artesania de la Sénia

970 €

 

CONVENIS AMB ENTITATS ESPORTIVES. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals que realitzen activitats en l’àmbit d’ensenyament al municipi, amb els imports detallats a continuació:

-      Associació Esportiva de la Sénia

3.600 €

-      Club Esportiu la Sénia a Cavall

970 €

-      Club de Birles la Sénia

970 €

-      Societat de Caçadors Verge de Pallerols

970 €

-      Centre Excursionista Refalgarí

970 €

-      Club de Futbol la Sénia

20.480 €

-      Motor Club la Sénia

970 €

-      Club Natació la Sénia

600 €

-      Club Rítmica la Sénia

970 €

-      Sénia Tennis Club

3.281 €

-      Unió Ciclista la Sénia

970 €

 

CONVENI AMB EL CLUB ESPORTIU MONTSIÀ. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni de l’Ajuntament de la Sénia amb el club esportiu Montsià per a ser patrocinador, directament o amb les participacions d’aquests a esdeveniments, per a difondre la marca del municipi i així promocionar els sectors esportiu, turístic, comercial i econòmic. Aquest patrocini està fixat en un import de 4.000 € que l’Ajuntament aportarà al Club Esportiu Montsià.

CONVENIS AMB ENTITATS MEDIAMBIENTALS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni de l’Ajuntament de la Sénia amb les entitats locals que realitzen activitats en l’àmbit mediambiental al municipi, amb els imports detallats a continuació:

-      Associació contra l’abandonament i maltractament animal (ACOLAMA)

970 €

-      Agrupació de Defensa Forestal de la Sénia

970 €

-      Associació de Bonsai la Sénia

350 €

-      Associació contra l’abandonament i maltractament animal (ACOLAMA)

970 €

 

CONVENI AMB ELS PROPIETARIS DE FINQUES ENCLAVADES ALS PORTS DE TORTOSA-BESEIT. S’aprova amb l’abstenció del PSC-CP el conveni de col·laboració entre l’ajuntament i diversos propietaris perquè es puguin realitzar activitats de dinamització esportiva i turística, per a divulgar en qualsevol classe de mitjà i xarxa, activitats que es realitzen als voltants naturals del municipi. L’ajuntament es compromet a aportar la quantitat de 1.210 € als propietaris de les finques detallats al conveni, pels possibles danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les finques de titularitat privada.

SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES. S’aprova amb el vot en contra d’ESC-AM l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de servei de recollida de mobles i voluminosos elaborant un projecte per a aquesta. La tarifa per prestació del servei consistirà en la quantitat fixa, de 20,00 € per particular i per servei.

SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ D’HABITATGES. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions per rehabilitació d’habitatges al municipi, intentant promoure i incentivar la conservació, rehabilitació, millora i/o l’accessibilitat dels habitatges amb un import de 10.000 €.

MILLORA DE PRESTACIONS PER A LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents la regulació dels complements de prestació econòmica dels empleats funcionaris i laborals en la situació d’Incapacitat Temporal i de les absències a la feina per raó de malaltia o accident que no doni lloc a aquesta situació.

CONVENI EN MATÈRIA DE JOVENTUT PER L’ANY 2018. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents la proposta de ratificació del Contracte Programa 2016-2019, el qual coordina el Consell Comarcal amb la cooperació del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, en l’àmbit de joventut amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

CONVENI PEL CAMPUS INDUSTRIAL DE LA SÉNIA. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni amb el consell comarcal, on una de les accions que hi ha dins del pla d’Execució Anual de Treball a les 7 comarques, a la comarca del Montsià, és la de captar personal professional per a la indústria del moble. Amb l’aprovació d’aquest, es generarà un crèdit per import de 17.250 € per assumir les despeses que aquesta proposta tindrà.

CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents la realització del Programa treball i formació 2018. En el que, d’acord amb la distribució territorial, a l’Ajuntament de la Sénia li pertoquen la contractació de quatre persones en diferents línies i durada, fent-se responsable també, de totes aquelles despeses que no vinguin finançades pel SOC. Aquestes ascendeixen a un import de 5.132,56 €.

CONVENI PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL A LES 7 COMARQUES. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la contractació d’un/a tècnic/a d’inserció sociolaboral per a prestar serveis a la població. D’acord amb la distribució acordada pel percentatge de població, aquest conveni comportarà una despesa de 3.595,69 €.

PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents l’addenda econòmica 2018 en matèria de programes relatius al Benestar Social amb una aportació de 48.917,55 €. El Consell Comarcal, per la seva banda, abonarà a l’Ajuntament la quantitat de 1.065,74 € en concepte de rescabalament parcial d’urgències socials

BEQUES DESTINADES A ESPORTISTES LOCALS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents l’ordenança reguladora per a la concessió de beques a esportistes locals, amb una despesa màxima de 1.500 € (a repartir entre els diferents sol·licitants i distribuïts segons mèrits puntuables).

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DE “LA SOLANA”. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents la modificació que té com a única intenció, millorar la qualitat arquitectònica dels habitatges del subsector 6-a “la solana”, illes 3 i 4 per a generar patis amb incidència solar directa i minimitzar els espais interiors d’ombra presentada per Compravina, SL.

PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA D'UN IMMOBLE. S’aprova amb les abstencions de PDeCAT i PSC-CP el  projecte definitiu d’expropiació forçosa per raons urbanístiques de l’immoble situat al carrer Terol, 47, ja que aquest envaeix part de la Carretera Benifassà. D’acord amb la valoració inclosa al Projecte d’expropiació, el cost total de l’expropiació, que correspon al valor del preu just, és de 24.657,97 €.

FESTES LOCALS 2020. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents la proposta al Ple de la Corporació per a assignar les dates corresponents al 19 de març (en commemoració de la festivitat de Sant Josep) i 11 de maig (en commemoració de la festivitat de Sant Gregori).

MOCIÓ DE REIVINDICACIÓ EN DEFENSA DEL PARC DE BOMBERS. S’aprova per unanimitat dels 13 assistents instar al govern de la generalitat a dotar de manera immediata amb el personal, material i vehicles necessaris els parcs d’Ulldecona i la Sénia i de les Terres de l’Ebre, per a atendre qualsevol perill o emergència de manera simultània.