caeuenfrgldeitptrorues

NOTA DE PREMSA – PLE ORDINARI 17/12/2018

EXPROPIACIÓ FORÇOSA D’UN  IMMOBLE DEL MUNICIPI. S’aprova amb les abstencions del PDeCat i PSC-CP el projecte inicial per realitzar els tràmits d’expropiació de l’immoble situat al c/ Terol, 47, per raons d’interès públic i per reordenar urbanísticament la zona, considerant que envaeix part de la carretera de Benifassà. El cost total de l’expropiació, corresponent al valor del preu just, és de 24.657,97 euros.

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT S’aprova per unanimitat signar un nou conveni per als exercicis 2018 i 2019 amb la URV per regular l’aportació econòmica al Centre d’Estudis Seniencs amb 6.000€, en concepte de direcció, impuls i gestió de l’Antena del coneixement del campus extens de la URV a la Sénia. Aquesta dotació és per poder seguir treballant amb la investigació i la promoció cultural.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. S’aprova amb les abstencions del PP, ERC-AM i PDeCat i el vot en contra del PSC-CP el pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal per al 2019. Es preveu un pressupost de 4.415.438,79€ i suposa un increment del 0,49% respecte a l’exercici anterior. Els pressupostos de l’Ajuntament estan basats en l’austeritat, el control de la despesa pública i la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. A més, reflecteixen el compromís amb l’estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l’Administració local.

PLANS EXTERIORS D’EMERGÈNCIA DE LES CENTRALS NUCLEARS. S’aprova amb les abstencions del PP la moció que denuncia la negligència de l’Estat respecte a la seguretat de la ciutadania que viu a un radi de 20km de les centrals nuclears de Vandellòs i d’Ascó. A més, s’exigeix al Ministeri aprovar un nou pla d’emergència nuclear exterior (Penta) i dotar als municipis afectats dels mitjans i infraestructures necessàries per complir els plans d’emergència.

SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT. S’aprova amb els vots en contra del PP I PSC-CP donar suport a la moció sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència a Catalunya aprovada pel Parlament el dia 11 d’octubre de 2018.

ADHESIÓ AL MANIFEST PER AL PREMI NOBEL DE LITERATURA A FEDERICO GARCÍA LORCA. S’aprova per unanimitat la moció d’adhesió  de l’Ajuntament al manifest que demana que es concedeixi el Premi Nobel de Literatura a títol pòstum a Federico Garcia Lorca per la seva trajectòria.

ATURAR L’APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS. S’aprova amb l’abstenció d’ERC-AM la moció que sol·licita aturar l’esborrany elaborat pel Departament d’Ensenyament i iniciar una nova proposta per al servei integral del migdia-menjador, reconèixer el servei com a troncal en el sistema educatiu, recuperar-lo en els IES i prioritzar la qualitat d’aquest.

RECLAMACIÓ DE REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE L’IVA ALS INSTRUMENTS MUSICALS. S’aprova per unanimitat la moció que sol·licita al Govern de l’estat la revisió i modificació del tram de l’IVA aplicable a la compra d’instruments musicals, fent-lo disminuir del 21% actual, fins al 10%.