MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Regidoria de Mitjans de Comunicació és l'encarregada de gestionar lo Senienc, lo Full, els pregons, l'eBando, la Web... així com tots els altres instruments que l'Ajuntament utilitza per comunicar-se amb els ciutadans.
Podeu veure els nostres plens al Youtube a l'enllaç següent. Enllaç


Regidor: Pau Garcia Bel
Secretaria: Anna M. Miguel
  Adreça electrònica: comunicació@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres (cita prèvia)

caeuenfrgldeitptrorues

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT D’ACORD AMB ELS ARTICLES 37.2 DEL ROF I 195 DE LA LLEI ELECTORAL.

La secretària de la corporació constitueix la Mesa d’Edat d’acord amb el que disposa l’art. 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i art.195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que resta integrada pel regidor de més edat, Jose Ramon Bellaubí Caballer, que actuarà com a president i el de menor edat, Pau Garcia Bel, que actuarà com a vocal. Com a secretària, la de la corporació, Míriam Muñoz Vidal.

El president de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de la Sénia i declara constituïda la Mesa d’Edat.

COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES.

A continuació la secretària requereix la presència dels electes a la Sala de Plens, que essent cridats alfabèticament van ocupant els seients habilitats al Ple a tal efecte.

A mesura que els regidors i regidores electes van entrant a la Sala de Plens i ocupen el seu lloc a la taula, la Mesa d’Edat revisa les seves credencials d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament.

 

PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES, I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

Un cop comprovades les credencials per part de la Mesa, la secretària anomena, per ordre alfabètic, els regidors i les regidores electes perquè, de conformitat amb la redacció del Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, jurin o prometin i prenguin possessió del càrrec:

La secretària pregunta a Fernando Bel Vidal: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Fernando Bel Vidal respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a David Capitan Cano: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

David Capitan Cano respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Alma Gimeno Blas: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Alma Gimeno Blas respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Arturo Martínez Hernández: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Arturo Martínez Hernández respon: “Sí, ho prometo”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Araceli Michavila Arnau: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Araceli Michavila Arnau respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Susana Querol Gavaldà: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Susana Querol Gavaldà respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a Javier Sabater Sabater: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Javier Sabater Sabater respon: “Sí, ho juro”.

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Laia Sanz Masclans: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Laia Sanz Masclans respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a José Antonio Tíscar Mata: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

José Antonio Tíscar Mata respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i havent pres possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia, demana fer una manifestació que diu el següent: “Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

La secretària pregunta a Maria Teresa Vidal Ferré: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Maria Teresa Vidal Ferré respon: “Sí, ho prometo.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Maria José Vila Bellaubí: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Maria José Vila Bellaubí respon: “Sí, ho prometo.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a Pau Garcia Bel: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Pau Garcia Bel respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

La secretària pregunta a José Ramon Bellaubí Caballer: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

José Ramon Bellaubí Caballer respon: “Sí, ho prometo.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de la Sénia.

El president de la Mesa, José Ramon Bellaubí Caballer, declara constituïda la Corporació.

A continuació es passa a l’elecció de l’alcalde/essa.

 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA EN LA FORMA QUE S’ASSENYALA A L’ARTICLE 196 DE LA LLEI ELECTORAL.

La secretària explica que es procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma que s’assenyala a l’art. 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

El president de la Mesa pregunta, de conformitat amb l’art. 196, als regidors i regidores que encapçalen les corresponents llistes quins es presenten com a candidats a l’Alcaldia.

El president de la Mesa, Sr. Jose Ramón Bellaubí Caballer, cap de llista per Futur per la Sénia (FS-MTE-ECG), es presenta a la elecció de l’Alcaldia.

El president de la Mesa pregunta al Sr. José Antonio Tíscar Mata, cap de llista per La Sénia sí (LSi-AM) si es presenta a l’elecció de l’Alcaldia. El regidor respon afirmativament.

El president de la Mesa pregunta al Sr. Arturo Martínez Hernández, cap de llista per Alternativa Senienca (AS) si es presenta a l’elecció de l’Alcaldia. El regidor respon que no es presenta.

El president de la Mesa pregunta a la Sra. Maria José vila Bellaubí, cap de llista per Socialistes de la Sénia (CP) si es presenta a l’elecció de l’Alcaldia. La regidora respon que no es presenta.

El President de la Mesa d’Edat recorda als regidors i regidores que tenen un full a la carpeta on consten tots els caps de llista i han tatxar els dos cap de llista que no es presenten a l’Alcaldia i han d’assenyalar amb una creu al candidat o candidata que desitgin votar i posar-ho dintre del sobre. En cas de que no es posi cap creu a cap dels candidats es considerarà vot en blanc.

A continuació, i per ordre alfabètic, comença la votació, i a mesura que són requerits per la secretària, els regidors i regidores dipositen el seu vot a l’urna disposada a l’efecte.

Tot seguit, el president de la taula, auxiliat pel vocal que obre els sobres, llegeix en veu alta el contingut dels vots, obtenint-se el següent resultat:

  • José Ramon Bellaubí Caballer: 8 vots
  • José Antonio Tíscar Mata ha obtingut: 2 vots
  • Vots en blanc: 3

El vocal de la Mesa d’Edat informa que ha resultat elegit alcalde de la Sénia el senyor José Ramon Bellaubí Caballer.

 

PROMESA O JURAMENT DE L’ALCALDE/ESSA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC.

El senyor José Ramon Bellaubí Caballer procedeix a prendre possessió del càrrec tot dient: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de la Sénia amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.”

Una vegada feta la promesa, d’acord amb la redacció del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, pren possessió del seu càrrec com a alcalde de l’Ajuntament de la Sénia.

A continuació l’alcalde fa lliurament de les insígnies d’or als regidors i regidores que formen part del Consistori de la Sénia per primera vegada:

  • José Ramon Bellaubí Caballer (li entrega la insígnia el vocal de la Mesa)
  • Araceli Michavila Arnau
  • Susana Querol Gavaldà

ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ.

L’Alcalde cedeix la paraula als caps de cada llista per a que puguin intervenir. (L’ordre és de menor a major nombre de vots a les eleccions).

En primer lloc cedeix la paraula a Maria José Vila Bellaubí, cap de llista per Socialistes de la Sénia (CP).

A continuació cedeix la paraula a Arturo Martínez Hernández, cap de llista per Alternativa Senienca (AS).

En tercer lloc cedeix la paraula a José Antonio Tíscar Mata, cap de llista per La Sénia Sí (LSi-AM).

Finalment l’alcalde, José Ramon Bellaubí Caballer pronuncia el seu discurs d’investidura.