Aprovat inicialment el “Projecte instal·lacions de biomassa al complex educatiu de la Sénia” mitjançant acord de Ple de data 26 de novembre de 2018.
Se  sotmet  a  informació  pública  pel  termini  de  30  dies  naturals  a  comptar  des  de  l’endemà  al  de  publicació  del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Durant  aquest  termini  podrà  ser  examinat  per  qualsevol  interessat  en  les  dependències  municipals  perquè  es  formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat.

Podeu consultar el projecte AQUÍ