La Federación Española de Municipios y Províncias ha remès una Circular relativa a la situació de la reclamació de clàusula terra i despeses de formalització d’hipoteca, a partir de les recents sentències judicials i el Reial Decret-Llei del passat 20 de gener, en el què es van aprovar una sèrie de mesures urgents sobre la protecció de consumidors en aquesta matèria de clàusula terra.
A l’arxiu adjunt es pot descarregar en PDF la citada circular, Circular 6/2017, que explica la situació legal d’aquests procediments, i que adjunta dos documents amb fulles estàndard de reclamació de quantitats, en cas que estigueu afectats per aquesta situació.

D’altra banda i relacionat amb el mateix tema, des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ens faciliten els enllaços dels documents relacionats:

1. Kit clàusula terra i reclamació de despeses:
a) Com sé si tinc la clàusula terra?
http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/01/COMOSABERSITENGOCLAUSULASUELO.pdf
b) Model reclamació clàusula terra
http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/01/MODELORECLAMACI%C3%93NCL%C3%81USULASUELOPAH.doc
c) Model reclamació despeses
http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/01/MODELORECLAMACI%C3%93NGASTOSPAH.doc
d) Preguntes freqüents sobre clàusules terra
http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/01/PREGUNTASFRECUENTESCLAUSULASUELO.pdf

2. Tutorial full de càlcul clàusula terra + despeses
e) Tutorial Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pBhO0f0gHa4&feature=youtu.be
f) Full de càlcul PAH: http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2012/09/HojaCalculoPAHSueloyGastos.xlsx
A la seua web trobareu tota la documentació també: http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles