caeuenfrgldeitptrorues

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs, taxes  i preus públics municipals als veïns i veïnes de la Sénia i en facilitarà l’ajornament o fraccionament.Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020. Al mateix temps s’oferiran, en coordinació amb l’Oficina de BASE,  plans individualitzats en cada situació concreta per flexibilitzar els terminis pel pagament i tràmits de tributs municipals per a la ciutadania,  empreses, comerços, autònoms i establiments de restauració.

 

PRIMERA FASE: Paquet urgent de mesures fiscals

 Així mateix també s’activarà un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel COVID-19 per compensar el pagament de  taxes  i preus públics municipals

TERRASSES BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS: Es retornarà o compensarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi fet el pagament, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

PARADES DE MERCAT: No es cobrarà la taxa d’ocupació de via pública a parades del mercat municipal els dies que no hagin pogut muntar la seva parada per l’estat d’alarma.

COMPLEX ESPORTIU: no es cobraran els preus públics del servei del Complex Esportiu Municipal dels dies que no es pugui obrir per estat d’alarma.

LLAR D’INFANTS: No es cobraran les tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipalels dies que no es pugui obrir per l’estat d’alarma

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: No es cobraran les taxes d’expedició de documents d’administració general següents mentre duri l’estat d’alarma: certificats sobre dades de padró, volants de dades padró, certificats de béns i certificats cadastrals.

 

SEGONA FASE: Mesures econòmiques post estat d'alarma

En una segona fase de mesures econòmiques i un cop aixecat l’estat d’alarma  en funció dels seus recursos, l’Ajuntament de la Sénia estudiarà la possibilitat d’aprovar una línia d’ajuts que contemplin les necessitats sorgides un cop es retorni a la normalitat

Seguint l'objectiu de garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores i amb la prioritat de mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament de la Sénia mantindrà els pagaments amb les empreses subministradores obligant-se a complir els períodes que marca la normativa.

L’Ajuntament de la Sénia s’adhereix a la petició feta per altres Corporacions Locals per instar al Govern de l’Estat  a la modificació de la Llei d’Estabilitat per tal d’introduir nous supòsits d’aplicació del superàvit pressupostari del Consistori i poder destinar-lo a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Es proposarà una modificació legislativa per a que les despeses realitzades per les entitats locals destinats a la lluita contra la pandèmia del COVID-19 no computin a efectes de la regla de despesa i de capacitat de finançament, i que es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost. Aquest romanent deixaria de tenir com a finalitat preferent l’amortització de deute anticipat, tal com està previst actualment a la Llei d’Estabilitat, sempre que l’entitat local hagi atès a les amortitzacions ordinàries. Així no es veuria minvada la capacitat de l’Ajuntament per a noves inversions financerament sostenibles.