caeuenfrgldeitptrorues
Sessió de Ple ordinari que tindrà lloc el dia 25/06/2018, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:
 
1.Actes de les sessions de Ple de dates: 28 de maig de 2018
 
2.Control d’òrgans de govern:
     a.Decrets del 328 al 410 de 2018
     b.Actes de les Juntes de Govern de dates: 2,9,14,21 i 28 de maig de 2018
 
3.Dictamen d’encàrrec de gestió, aprovació del conveni i delegació de competències per a l’execució de l’operació “Xarxa de calor de proximitat” inclosa en el P.O. FEDER Catalunya 2014-2020; Eix prioritari 4
 
4.Dictamen de ratificació de la modificació del conveni entre l’Ajuntament de la Sénia i l’Associació Esportiva de la Sénia en atenció a la tasca de foment de l’esport (Exercici 2018)
 
5.Dictamen d’aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local
 
6.Dictamen sobre el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania
 
7.Informacions d’alcaldia
 
8.Precs i preguntes