caeuenfrgldeitptrorues

Sessió de Ple ordinari que tindrà lloc el dia 28/05/2018, a les 19.30h al Saló de Plens, amb el següent ordre del dia:

 1. ACTES DE LES SESSIONS DE PLE DE DATES: 26 DE MARÇ I 18 D’ABRIL DE 2018

2. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:   

        1. DECRETS DEL 152 AL 327 DE 2018          

         2. ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 5, 12, 20 I 26 DE MARÇ 9, 16 I 23 D’ABRIL DE 2018         

3. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA, PER A LA REALITZACIÓ D’UN SEMINARI DE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU LOCAL, EN EL MARC DEL “PLA D’EXECUCIÓ ANUAL. TREBALL A LES 7 COMARQUES 2017.COMARCA DEL MONTSIÀ”       

4. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN MATÈRIA DE JOVENTUT PER L’ANY 2017 – CONTRACTE PROGRAMA  

5. DICTAMEN SOBRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AEAT I LA FEMP EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS

6. DICTAMEN REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2-2018. MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE LA SÉNIA  

8. DICTAMEN DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE LA SÉNIA. 

9. DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA  

10. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA PREGONERA, PUBILLES, DAMES, ACOMPANYANTS I PORTADORS DE BANDES DE LA FESTA MAJOR 2018   

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1R TRIMESTRE 2018

12. DICTAMEN EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA        

13. MOCIÓ PER DENUNCIAR L’INCOMPLIMENT DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT PER AL 2018 I PER RECLAMAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA COMPROMESA PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT         

14. INFORMACIONS D’ALCALDIA 

15. PRECS I PREGUNTES