caeuenfrgldeitptrorues

INDEMNITZACIONS

En la present legislatura no hi ha cap regidor o regidora que exerceixi les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.
Els membres de la Corporació que no exerceixen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre les assignacions següents:
  • Assistència a Ple .............................................................. 200,00€
  • Assistència a Junta Govern Local ...................................... 200,00€
  • Assistència a Comissió informativa i reunió de treball ….... 100,00 €
Amb el següents topes anuals d’assistències:
  • Alcalde/ssa: 18.000,00€
  • Regidors de l’equip de govern: 8.000,00€
  • Resta de regidors: 4.200,00 €