caeuenfrgldeitptrorues

L’oferta pública d’ocupació està constituïda per les places dotades pressupostàriament, tant de personal funcionari com de personal laboral.

L’execució de l’oferta pública d’ocupació ha de fer-se dins el termini de tres anys. Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les corresponents convocatòries i seran publicades al BOPT, al DOGC i/o al BOE.

Al mateix temps, es publicaran als mitjans electrònics de l'Ajuntament.

Oferta Pública d'Ocupació 2018

Oferta Pública d'Ocupació 2017

Oferta Pública d'Ocupació 2016

Oferta Pública d'Ocupació 2014 

Oferta Pública d'Ocupació 2013 

 

Es comunica que per avaria de la unitat mòbil ITV s'anul·la el desplaçament que s'havia previst per la pròxima setmana, dies 22 a 25 d'octubre.

Disculpeu les molèsties.

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de la Sénia està formada per un total de 13 regidors i regidores.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

COMPENTÈNCIES

  • Competències de caràcter normatiu: aprovació d’ordenances, reglaments i plans urbanístics, entre d’altres. També aprovació de pressupostos, plantilla de personal, relació de llocs de treball, formes de gestió els serveis locals, acceptació de delegacions de competències o el planejament de conflictes de competències davant d’altres administracions.
  • Competències de fiscalització d’altres òrgans municipals i de manera especial a l’alcaldia.
  • Competències relatives a prendre decisions d’important transcendència per al patrimoni o per als recursos municipals o que poen tenir-la: alterar la qualificació jurídica dels béns municipals, vendre patrimoni, endeutar-se, contractar o comprar, si el valor e l’operació supera el 10% dels recursos.
  • Elecció de l’alcalde o alcaldessa, a qui també pot destituir a través dels procediment de moció de censura o de qüestió de confiança
  • Competències atribuïdes expressament per les lleis sectorials als municipis.
  • El Ple pot delegar part de les seves atribucions en l’ Alcaldia o la Junta de Govern Local.

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia té delegades en la Junta de Govern Local les funcions següents:

  • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
  • Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol destí. 

COMPOSICIÓ ACTUAL

Nom Càrrec Data nomenament Grup
Joan Moisés Reverté Alcalde - President. Governació 13-06-2015 FS-E
Isa Castell Solà 1a Tinent d'alcaldia - Hisenda, Persona i Ensenyament 13-06-2015 FS-E
David Capitan Cano 2n Tinent d'alcaldia - Cultura i Mitjans de Comunicació 13-06-2015 FS-E
Elena Tobias Bellés 3a Tinent d'alcaldia - Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme 13-06-2015 FS-E
Fernando Bel Vidal 4t Tinent d'alcaldia - Fires i Festes 13-06-2015 FS-E
Alma Gimeno Blas Regidora - Salut, Benestar Social i Igualtat 13-06-2015 FS-E
Pau Garcia Bel Regidor - Esports, Infància i Medi Ambient 30-09-2016 FS-E
Laia Sanz Masclans Regidora - Turisme i Joventut 24-03-2017 FS-E
Javier Sabater Sabater Regidor 13-06-2015 PP
Arturo Martínez Hernández Regidor 26-11-2015 PP
Eduard Robert Òdena Regidor 13-06-2015 PdCAT
José Antonio Tíscas Mata Regidor 13-06-2015 Junts-ERC-A
Juan Miguel Tíscar Gómez Regidor 13-06-2015 PSC-CP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcategories