caeuenfrgldeitptrorues

EDICTE DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Jose Ramon Bellaubí Caballer, Alcalde d'aquest Ajuntament, faig saber:

Que correspon al Ple de l'Ajuntament elegir la persona per ser nomenada Jutge/essa de Pau titular d'aquest Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Que s'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El model d'instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació i a la seu electrònica on podran ser presentades dins del termini establert. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament www.lasenia.cat

Que en la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i recaptar la informació que es precisi quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

El que es publica per a general coneixement.

L’Ajuntament de la Sénia, davant de les últimes informacions respecte al COVID-19, ha creat un comitè de seguiment, el qual està format per dirigents polítics i tècnics de diversos àmbits, per tal de donar resposta a les futures informacions i directrius que puguin sorgir per part del Govern de la Generalitat com per part del de l’Estat.

A més, s’han adoptat noves mesures concretes que s’aplicaran al municipi, les quals són:

 • Oficina de Turisme: se suspèn l’atenció al públic.
 • Complex Esportiu Municipal: se suspèn l’activitat de gimnàs i piscina. El complex romandrà tancat al públic.
 • Casal sociocultural de la Gent Gran: Tancament del casal al públic.
 • Ajuntament: Es restringeix l’atenció al públic, sols s’atendran casos urgents que no es puguin aplaçar ni tramitar de forma electrònica.Per a dubtes i tràmits administratius, el telèfon d’atenció al públic és 977 71 30 00 i el mail:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Serveis Socials: Es restringeix l’atenció al públic, sols s’atendran casos urgents que no es puguin aplaçar.Per a dubtes i tràmits administratius, el telèfon d’atenció al públic és 977 09 94 06 i el mail:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Oficina Policia Local: L’atenció al públic de l’oficina de la Policia Local sols s’atendran casos urgents. Per a dubtes i tràmits administratius, el telèfon d’atenció al públic és 658 90 69 60 i el mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Parcs infantils: Tancament dels parcs infantils.

A part d’aquestes mesures, es recorda que segueixen vigents les mesures adoptades ahir. Podeu consultar-les AQUÍ.

També es recomana evitar trajectes innecessaris, viatges, aglomeracions en espais públics (exemple parcs i/o jardins) i evitar totes aquelles interaccions socials innecessàries.  #Joemquedoacasa

A més, sol·licita a la població que segueixi les normes que ha fet públiques la Generalitat en termes de Salut Pública, que podeu consultar en aquest enllaç, i que conviden que la ciutadania faci tan sols allò que sigui imprescindible per al seu dia a dia.

Se seguirà informant de qualsevol novetat al respecte i de qualsevol nova mesura que s'hagués de prendre i es demana a tota la població la màxima col·laboració en l’aplicació de les indicacions preventives establertes.

 

La Sénia, 13 de març de 2020

L’Ajuntament de la Sénia, davant de les últimes informacions respecte al COVID-19, vol transmetre a tota la població un missatge de tranquil·litat. Així mateix, es fa ressò de les directrius que el Govern de l'Estat i de la Generalitat han fet públiques i explica les mesures que aplicarà a partir d’avui 12 de març, adaptant-les a la realitat municipal.

Un cop avaluades aquestes, tant del Ministeri de Sanitat com del Govern de la Generalitat, l'Ajuntament de la Sénia ha decidit suspendre totes les activitats municipals de caràcter públic durant els pròxims 15 dies, fins a l’espera de noves indicacions, i insta a entitats i privats a fer el mateix.

L'Ajuntament pren aquesta mesura per donar resposta als objectius concrets de protegir al màxim els col·lectius vulnerables i prevenir els possibles contagis. La institució apel·la a la responsabilitat col·lectiva per a la consecució d'aquestes fites i demana extremar la precaució a totes les persones d'edat avançada i/o amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d'immunitat.

A més, sol·licita a la població que segueixi les normes que ha fet públiques la Generalitat en termes de Salut Pública, que podeu consultar en aquest enllaç, i que conviden que la ciutadania faci tan sols allò que sigui imprescindible per al seu dia a dia.

Les mesures concretes que s’aplicaran al municipi són les següents:

 • Gent Gran: suspensió de totes les activitats dirigides específicament a la gent gran. El Casal sociocultural romandrà obert al públic però se suspenen les activitats que s’hi fan: gimnàstica, cursos, ball, etc.
 • Esports: cancel·lació d'entrenaments i competicions a totes les instal·lacions públiques (Pavellons, Camp de Futbol, Escola, Camp de Birles, etc.). El Complex Esportiu Municipal romandrà obert al públic però se suspenen totes les activitats dirigides i els cursets de natació.
 • Ensenyament: d’acord amb les indicacions del departament d’Ensenyament es mantindrà l'activitat lectiva regular, tant a l’Escola i a l’Institut, com a la Llar d’Infants Municipal, a l’espera de noves indicacions, però queden suspeses les activitats extraescolars que es porten a terme en aquestes instal·lacions.
 • Cultura: se suspenen o s'ajornen les activitats i reunions en tots els espais municipals que impliquin una concentració de públic. La Biblioteca Municipal romandrà oberta al públic però se suspenen les activitats que s’hi puguin realitzar: contacontes, club de lectura, etc.
 • Turisme: se suspenen totes les visites o activitats turístiques previstes al municipi. L’Oficina de Turisme romandrà oberta al públic.
 • Ajuntament: Les oficines centrals de l’Ajuntament romandran obertes en l'horari habitual. L'Ajuntament recorda que els serveis municipals bàsics actualment estan garantits.
 • Instal·lacions municipals: suspensió d’activitats de pública concurrència a totes les instal·lacions municipals per a qualsevol acte i activitat, siguin del mateix ajuntament o de les entitats locals. Això inclou entrenaments, assajos, reunions, cursos, etc.
 • Mercat municipal: suspensió del mercat municipal dels dimecres i dissabtes fins nou avís.

Tanmateix, es recomana a les entitats locals de tots els àmbits que suspenguin o ajornin totes aquelles activitats de pública concurrència previstes en qualsevol espai privat. Totes aquestes mesures queden supeditades a les noves directrius que puguin arribar dels diferents Departaments de la Generalitat o del Govern de l’Estat.

Se seguirà informant de qualsevol novetat al respecte i de qualsevol nova mesura que s'hagués de prendre i es demana a tota la població la màxima col·laboració en l’aplicació de les indicacions preventives establertes.

Desprès del comunicat emès per la Generalitat en relació al tancament dels centres educatius a Catalunya (Escola i Institut), l’Ajuntament de la Sénia comunica també el tancament de la Llar d’infants municipal, a partir de demà dia 13 de març de 2020, amb l’objectiu de complir amb les directrius establertes.

Se seguirà informant de qualsevol novetat al respecte i de qualsevol nova mesura que s'hagués de prendre i es demana a tota la població la màxima col·laboració en l’aplicació de les indicacions preventives establertes.

Us informem del proper Ple ordinàri que tindrà lloc avui dilluns, 29/04/2019 a les 19.00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia: 

 

1.    ACTES DE LES SESSIONS DE PLE DE DATES: 25 DE FEBRER, 13 DE MARÇ, 1 I 11 D’ABRIL DE 2019

2.    CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN:

a.    DECRETS DEL 84 AL 267

b.    ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES: 11, 20, 25 DE FEBRER, 6,11,20 I 25 DE MARÇ I 3 D’ABRIL

3.    PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS LOCALS I LES ELECCIONS DE DIPUTATS AL PARLAMENT EUROPEU 2019

4.    DICTAMEN SOBRE LES BASES REGULADORES PER A LA NIT DE L’ESPORT SENIENC

5.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – DUPROCIM

6.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº3-2019 EN BASE A SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

7.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL REGIM DE CONTROL INTERN FUNCIÓ INTERVENTORA

8.    DICTAMEN D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I ASSOCIACIÓ DEL CAMP D’AVIACIÓ DE LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2019

9.    DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER EMPRESES LOCALS PER A LA PROMICIÓ I EL FOMENT DE L’OBERTURA A NOUS MERCATS, 2019

10.  DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A PETITS COMERÇOS, REFORMA I NOVA CREACIÓ, 2019

11.   DICTAMEN D’APORVACIÓ D’IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIVALENT PER INCOMPLIMENT DELS TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

12.  DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA BIBLIOTECA “PERE DE MONTCADA” 

13.  DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL DE LA FOREST NÚM. 17 DEL CUP “BARRANC DE VALLDEBOUS”

14.  MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA DE LLEI SOBRE LA PORTECCIÓ D’OLIVERES MONUMENTALS (EXP. 391/2019)

15.  INFORMACIONS D’ALCALDIA

16.  PRECS I PREGUNTES