caeuenfrgldeitptrorues

Aprovació inicial del "Projecte executiu de millora, conservació d’hàbitats i espècies i aportació de cabal ecològic i ordenació d’accessos al riu Sénia”

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de millora, conservació d’hàbitats i espècies i aportació de cabal ecològic i ordenació d’accessos al riu Sénia”, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2020-0488 de data 30/07/2020. 

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2020-05410 publicat el 12/08/2020)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ

 

eBando

26 Setembre 2020

El canal RSS de La Sénia en eBando.